โครงการ

TTMIC Forest Application

TTMIC Forest Application

เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมป่าไม้ กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยเหลือป่าชุมชน โดยการทำ Application TTMIC forest เก็บข้อมูลสมุนไพรต่างๆในโครงการป่าชุมชน

จุดประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมพืชและสมุนไพรจากป่าชุมชน
  2. เพื่อต่อยอดสมุนไพรเข้าสู่ระบบการผลิตสมุนไพรเพื่อสนับสนุนแพทย์แผนไทย
  3. เป็นการส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกป่าชุมชนให้มีรายได้ และเพื่อให้มีกำลังใจในการช่วยกันดูแลป่าชุมชน
  4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือป่าชุมชนให้ประสานงานกันเป็นทีม
  5. เพื่อสนับสนุนให้ป่าชุมชน ปลูกพืชพรรณตามที่ตลาดต้องการ
  6. ส่งเสริมป่าชุมชน ให้ช่วยกันดูแลป่า ไม่ทำร้ายป่าอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน
  7. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พืชพันธุ์ สมุนไพรต่างๆ ไม่ให้สูญหาย และ ไม่ให้สูญพันธุ์ไป
  8. เมื่อป่าสมบูรณ์ก็จะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาลจะทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์

ร่วมประชุมกับเครือข่ายป่าชุมชน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี

นายพฤกษ์ ขุนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC พร้อมด้วยนายเสกสรร กวยะปาณิก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และนายประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ร่วมกับผู้แทนเครือขายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี (13 อำเภอ) โดยศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC ได้พัฒนา Application สำรวจสมุนไพรในป่าชุมชน สำหรับเป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยขอความร่วมมือกรมป่าไม้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้และกล้าไม้ที่มีการใช้ประโยชน์สมุนไพรตำรับตรีผลา ได้แก่ มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก และชุมชนร่วมให้ข้อมูลการสำรวจสมุนไพรในท้องถิ่น การจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน และแปลงปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้