โครงการ

คนไทยรักกัน ให้โลกอิจฉา

ในชีวิตของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การได้ยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าสวดมนต์แปลทุกวัน ได้เข้าใจความหมายบางอย่างที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ อาจจะเป็นประโยชน์กับบางคน หลักการพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักการให้ ใช้หลักเมตตา จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะบางส่วน ธรรมะสอนให้รู้ว่าชีวิตคนเราเหมือนละครตอนหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อเราตายไปเราจะไปเวียนว่ายตายเกิด ยกเว้นว่าเราพบทางสู่นิพพาน ซึ่งจากการศึกษาปฏิบัตินั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเป็นการรักษาทางจิตซึ่งมีผลกับกาย ให้เฝ้าดูลมหายใจกลับมาศึกษาตัวเอง กลับมามองตัวเอง มาศึกษาเรื่องจิต

ในชีวิตของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การได้ยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าสวดมนต์แปลทุกวัน ได้เข้าใจความหมายบางอย่าง Read more

ศาสนาพุทธสอนว่าเมื่อเราตายไป ทุกอย่าง เป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป มีสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือจิตและคุณความดี การนั่งสมาธิเป็นการศึกษาจิต ถ้าชีวิตเราไม่พบนิพพาน เรายังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนาน ในทางวิทยาศาสตร์จิตจะถ่ายทอดเหมือนกับดีเอ็นเอ ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องจิตและนั่งสมาธิ ศึกษาเรื่องจักระ จิตที่มีความสุขจะต้องมีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูต่อบิดามารดา มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้คน รู้จักให้อภัย จะทำให้เรามีจิตประภัสสร จิตแห่งความรักและเมตตา เริ่มจากรักตัวเอง ขอบคุณตัวเองที่เกิดมา รักผู้คนรอบข้าง รู้จักให้อภัย การที่ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นคนไทย ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงนิสัยคนไทยเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีความเมตตากรุณา มีจิตใจที่ดี แต่คนไทยขาดการทำงานเป็นทีมและขาดความรักสามัคคี ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าเลยอยากเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อดึงคนไทย เพื่อนเพื่อนสถาบันต่าง ๆ มาร่วมมือร่วมใจ เข้าโครงการคนไทยรักกันให้โลกอิจฉา ข้าพเจ้ามองเห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนสุวรรณภูมิ (ดินแดนทองคำ) บรรพบุรุษของเราได้ให้สิ่งดีดีไว้กับเราตั้งแต่ศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงามวิจิตร ศิลปะด้านการต่อสู้ เช่น มวยไทยซึ่งดังไประดับโลก ศิลปะด้านอาหารซึ่งดังไประดับโลก

ศิลปะด้านการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

จากการที่ข้าพเจ้าได้มาศึกษา ด้วยการรักษาสมดุลธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นศิลปะการรักษาที่ต้นเหตุ ข้าพเจ้าจึงอยากมาสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและให้คนไทย หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพ โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ซึ่งมีความละเอียดอ่อนไม่แพ้ศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงามของเรา ศาสตร์แพทย์แผนไทยมีทั้งการรักษาด้วยหัตถการต่าง ๆ และการใช้ยาสมุนไพรในการรักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรค ซึ่งเมืองไทยเป็นเมืองที่มีสมุนไพรนานาชนิดที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มาก อย่างเช่น

กัญชาในตำรับยาแพทย์แผนไทยใช้มานานแล้วซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการช่วยลดการอักเสบ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค และกระท่อมซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยลดเบาหวานได้ดี และยังมีสมุนไพรอื่น ๆ อีกมากมายที่มีประโยชน์ในการรักษาในศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีตำรับยาที่ช่วยในการรักษาที่ใช้หลักการรสกลมกล่อม ในตำรับยาของแพทย์แผนไทยไม่ได้ดูสารเฉพาะตัว แต่ใช้ดูเรื่องของรสชาติสัมผัส เปรี้ยว ฝาด หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ดร้อน หอมเย็น จืด และเมาเบื่อ จะเห็นว่าศิลปะในตำรับยามีความละเอียดอ่อนและคลาสสิคกว่าการใช้สรรพคุณของสารเฉพาะตัวอย่างเดียว

TM-Flow

จากการศึกษาพบว่า การใช้สมุนไพรเป็นการรักษาที่ต้นเหตุได้ดี แต่ข้อเสียของสมุนไพร คือต้องใช้ระยะยาว ข้าพเจ้าจึงนำตัวชี้วัดในการรักษาที่ตรวจสกอร์ร่างกายเพื่อเป็นการประเมินสุขภาพก่อนที่เราไม่ต้องรอให้เป็นโรค เพื่อดูแลสมดุล ป้องกันโรค NCD (โรคที่เกิดจากพฤติกรรม)

ข้าพเจ้าจึงเริ่มมาทำโครงการอาหารเป็นยาร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์ให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารใช้น้ำและอาหารเป็นยา ลดการใช้ยาให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยเพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพ โดยใช้หลักการธรรมชาติรักษา ข้าพเจ้ามาสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เด็กที่ศึกษาการแพทย์แผนไทยมาช่วยกันส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้ดังระดับโลก เช่นเดียวกับมวยไทยและอาหารไทยและข้าพเจ้ามาทำโครงการคนไทยรักกันให้โลกอิจฉา ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องมารักกันและช่วยเหลือกัน สนับสนุนและส่งเสริมกันให้โลกมาอิจฉาเรา ถ้าคนไทยรวมตัวกันและ สนับสนุนกัน ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตดีแต่ขาดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อไหร่ถ้าคนไทยหันมาสนับสนุนซึ่งกันและกันและใช้หลักพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต รู้จักรัก รู้จักให้อภัย คนทั้งโลก จะต้องหันมาอิจฉาคนไทยอย่างแน่นอน

พฤกษ์ ขุนพานิช

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

บทความ