325956

เรื่องเมล็ดพันธ์ุในการปลูก

เรื่องเมล็ดพันธ์ุในการปลูก

ให้ใช้บทเฉพาะกาลห้าปี ของร่างกฎกระทรวงฯที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ (ข้อ 5(3)) ในเรื่อง เมล็ดพันธ์ุ นำเข้า ที่นำมาปลูกในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (ตลอดทั้ง การใช้เมล็ดพันธ์ุพื้นบ้านเฉพาะถิ่น) เพื่อแก้ไขปัญหา RPF1-4 ได้

*ถึงอย่างไรมาตรานี้ก็ต้องมี ประเทศไทยจะจำกัดเมล็ดพันธ์ุเพียงในประเทศไม่ได้ ด้วยต่างประเทศไปไกลมากแล้ว

*ก็ถือว่าได้ “ปลดล็อก” ไม่ใช่ “ลูกกุญแจผิดดอก”

เมล็ดพันธ์ุกัญชงนำเข้า
  1. ต้องไม่ใช่ GMO
  2. มี CO และ CA ถูกต้อง
  3. มีค่า THC ไม่เกิน 1%
  4. ใช้ พันธ์ุพืชพื้นเมืองปลูกได้ (แต่ควบคุม THC)
  5. อนุญาตได้ในบทเฉพาะกาลห้าปี
  6. ให้ขออนุญาตตามวัตถุประสงค์
ข้อแนะนำ

ให้สอบถามผู้ขายเมล็ดพันธ์ุต่างประเทศว่า

  • ซื้อเมล็ดพันธ์ุนำเข้ามาแล้ว ใช้เมล็ดพันธ์ุของเขาที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวของเราปลูกใน crop ต่อไปได้หรือไม่? หลายรายไม่ยินยอมและถือว่าผิดข้อตกลงซื้อขายของเขา
  • เมล็ดพันธ์ุนำเข้าจากต่างประเทศส่วนมากปลูกได้ใน crop เดียว จึงต้องดู business plan ของเราเองด้วย

Share this post