เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

เรื่องเมล็ดพันธ์ุในการปลูก

ให้ใช้บทเฉพาะกาลห้าปี ของร่างกฎกระทรวงฯที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ (ข้อ 5(3)) ในเรื่อง เมล็ดพันธ์ุ นำเข้า ที่นำมาปลูกในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (ตลอดทั้ง การใช้เมล็ดพันธ์ุพื้นบ้านเฉพาะถิ่น) เพื่อแก้ไขปัญหา RPF1-4 ได้

  • ถึงอย่างไรมาตรานี้ก็ต้องมี ประเทศไทยจะจำกัดเมล็ดพันธ์ุเพียงในประเทศไม่ได้ ด้วยต่างประเทศไปไกลมากแล้ว
  • ก็ถือว่าได้ “ปลดล็อก” ไม่ใช่ “ลูกกุญแจผิดดอก”

เมล็ดพันธ์ุกัญชงนำเข้า ต้องไม่ใช่ GMO มี CO และ CA ถูกต้อง มีค่า THC ไม่เกิน 1% ใช้ พันธ์ุพืชพื้นเมืองปลูกได้ (แต่ควบคุม THC) อนุญาตได้ในบทเฉพาะกาลห้าปี ให้ขออนุญาตตามวัตถุประสงค์ข้อแนะนำ ให้สอบถามผู้ขายเมล็ดพันธ์ุต่างประเทศว่า ซื้อเมล็ดพันธ์ุนำเข้ามาแล้ว ใช้เมล็ดพันธ์ุของเขาที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวของเราปลูกใน crop ต่อไปได้หรือไม่? หลายรายไม่ยินยอมและถือว่าผิดข้อตกลงซื้อขายของเขา เมล็ดพันธ์ุนำเข้าจากต่างประเทศส่วนมากปลูกได้ใน crop เดียว จึงต้องดู business plan ของเราเองด้วย