ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย​

ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย หรือ Thai Traditional Medical Innovation Center (TTMIC) เป็นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการช่วยตรวจวิเคราะห์และนำไปสู่การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยที่ตรงจุด สามารถติดตาม ประเมินผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล และเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมๆ กัน

การนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะมีบทบาทในเรื่องของการวิเคราะห์ ติดตามผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดตามแนวทางการแพทย์แผนไทยในระดับสากล

นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย จะได้มีการจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรไทยให้กับผู้มาใช้บริการทั้งจากในและต่างประเทศ หรือที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบศาลาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pavillion)

พันธกิจ

  1. สนับสนุนการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาสมดุลร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล
  2. ใช้การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การรักษาสมดุลร่างกาย การใช้สมุนไพร ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อแบ่งภาระคนไข้จำนวนมากจากโรงพยาบาลและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ต้องรับมือกับคนไข้ต่อวัน วันละหลายร้อยคน
  3. ใช้ที่ตั้งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงสินค้าไทยจากกลุ่ม SME, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ผลักดันโครงการอาหารเป็นยา ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็นเมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน สานต่อทฤษฎีอาหารต้านโรค ของ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย หรือ Thai Traditional Medical Innovation Center (TTMIC) เป็นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการช่วยตรวจวิเคราะห์ Read more

พันธกิจ

สนับสนุนการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาสมดุลร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการ Read more

ประวัติแพทย์แผนไทย

ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นแพทย์ชาวไทย Read more

ณรงค์สักข์ บุญรัตนหิรัญ

มีความรู้เดิมทางการแพทย์แผนไทยเดิม จากบรรพบุรุษ และมีความรู้ทางด้าน Read more

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เป็นแพทย์แผนปัจจุบันคนแรกของไทยที่ Read more

ที่ปรึกษาแพทย์แผนไทย

คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

ดร. พทป.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

พท. ป. ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย

พท. ป. จรินทร์ พลหาวงศ์

คณะผู้บริหาร

พฤกษ์ ขุนพานิช

ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

พรรณกร ขุนพานิช

กรรมการผู้จัดการ
และนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ทีมแพทย์แผนไทย

พทป. ศุภณัฐ ศุภาลัยวัฒน์

พทป. มันโซร ยูโซะ

สถานที่ตั้ง

บริษัท นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย จำกัด

ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรบการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000