1

ห่างไกลโรค Covid-19 ยุค New Normal ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ห่างไกลโรคโควิด-19 ยุค New Normal ตามแนวทางการแพทย์นผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพดนเองอย่างต่อเนื่องของประชาชน เพื่อปัองกันการระบาดช้ำของโรคโควิด:19 และเป็นการป้องกันตนเองจากโรคอื่น ๆ การตำเนินชีวิตตามแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ด้วยการกินร้อน ใช้ซ้อนของตนเอง อยู่ห่างกัน 1-2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า พกแอลกอฮยล์เจล และการล้างมือบ่อย ๆ จึงยังเป็นมาตรการที่กระทรวงสายารณสุขน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิรี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมเป็นกำลังใจและส่งความห่วงใยมาถึงประชาชนชาวไทย โดยการแนะนำการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย วิถีไทย ให้ปลอดจากโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้อตามฤดูกาลอื่น ๆ ด้วย หลักแผนไทย 5 อ.