Print

สวัสดีปีใหม่ 2564

“ขอทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติ ปัญญา ความสามารถที่มี ร่วมมือร่วมใจกับทีมผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการและเครือข่าย  เพื่อพัฒนางานการแพทย์แผนไทยของเรา ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปครับ “

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Share this post