197391

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ดูงานที่ จักระคลินิก, TTMIC

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ดูงานที่ จักระคลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย (TTMIC)