เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px) 4

ลดการตีตราทางสังคมผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ Covid-19

ลดการตีตราทางสังคมผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19

  • อย่าเหมารวม ไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจ เชื้อชาติ ผู้คนที่มาจากประเทศที่ประสบวิกฤติ
  • เห็นใจ เห็นใจผู้คนที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด เพราะความกลัว ความเดือดร้อนจากการไม่มีงาน อาหารไม่เพียงพอ และการเข้าถึงบริหารทางการแพทย์ในบางประเทศเข้าถึงได้ยาก ร่วมกับมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงมาก
  • ไม่รังแก ปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตา เห็นใจ ไม่รังแก ไม่ทำร้ายร่างกาย
  • อย่าตีตราว่าเป็นตัวแพร่เชื่อ ผู้ที่ติดเชื้อหลายๆ คนไม่รู้ตัวว่าตนมีเชื้อ แล้วไปในที่ต่างๆ การสอบสวนโรคว่าไปสถานที่ใดมาบ้าง เป็นไปเพื่อจำกัดวงการระบาด
  • ได้ดำเนินชีวิตตามเดิม เมื่อผู้ป่วยหายขาดจากความเจ็บป่วย ควรให้เค้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่เคยเป็น ทั้งเรื่องการจ้างงาน การดำเนินชีวิตในชุมชน และสังคม