54045

ร่วมประชุมกับเครือข่ายป่าชุมชน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี

นายพฤกษ์ ขุนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC พร้อมด้วยนายเสกสรร กวยะปาณิก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และนายประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ร่วมกับผู้แทนเครือขายป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี (13 อำเภอ) โดยศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC ได้พัฒนา Application สำรวจสมุนไพรในป่าชุมชน สำหรับเป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยขอความร่วมมือกรมป่าไม้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้และกล้าไม้ที่มีการใช้ประโยชน์สมุนไพรตำรับตรีผลา ได้แก่ มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก และชุมชนร่วมให้ข้อมูลการสำรวจสมุนไพรในท้องถิ่น การจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน และแปลงปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้