เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px) 3

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

การระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งซาติได้ออกแนวทางสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจ าก COV ID-191 สถาบันการแพทย์และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจัดบริการให้คำปรึกษาด้านจิตใจสำหรับผู้ป่วย สมาชิกครอบครัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด อย่างไรก็ตาม Xiang และคณะ’ กล่าวว่าความต้องการด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ สมาชิกครอบครัวที่ถูกกักตัว และบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ