20211225_092443

ประชุมกับชาวบ้าน ป่าชุมชุน จังหวัดกาญจนบุรี แนวทางการรับซื้อสมุนไพร

จักระคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย (TTMIC) ทำโครงการร่วมกับป่าชุมชน กรมป่าไม้และกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน ปลูกป่า รักษาป่า

มื่อวันที่ 25 ‎ธันวาคม ‎2564 คุณพฤกษ์ ชุนพานิช ประธานกรรมการบริหารจักระคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย(TTMIC) ได้เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้าน ป่าชุมชุน จังหวัดกาญจนบุรี โดยหารือแนวทางการรับซื้อสมุนไพรที่ชาวบ้านเก็บจากป่า โดยเริ่มจากตำรับยาตรีผลา ประกอบด้วย สมอไทย สมอภิเภก และมะขามป้อม