เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 (ฉบับที่ 5)

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอื่น ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจาย จำเป็นต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานสากลและข้อแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงประกาศแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) ดังนี้
1. การจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือในโรงแรม ศูนย์การประชุม หรือสถานที่อื่น ๆ สามารถดำเนินการได้โดยต้องควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และลดระยะเวลาการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น  หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน หรือจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา ผ่านระบบดิจิทัลช่องทางต่าง ๆ
2. การเดินทางไปราชการของบุคลากรกรม สามารถดินทางไปราชการพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม การประชุม  สัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการลาประเภทอื่น ๆ ได้ สำหรับกรณีเดินทางไปราชการในพื้นที่ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางจากหัวหน้าส่วนราชการ และในส่วนของการเชิญบุคลากรจากจังหวัดต่าง ๆ เข้ามาประชุมร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถดำเนินการได้ โดยต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด แระงดเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้การประชุมผ่านระบบดิจิทัลแทน
3.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดอย่างคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำกับให้มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ตรวจสอบบุคลากรในสังกัดทุกคนว่ามีที่พักอาศัยหรือมีประวัติเดินทาง
ไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ กรณีตรวจพบให้จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทันที รวมทั้งยอมรับการติตตามตัวผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ
4.ให้บุคลากรทุกคนดูแลสุขภาพตนอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือไปในที่สาธารณะ  ลดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมนุมชน หรืองดกิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกันป็นจำนวนมาก หนาแน่น หากมีไข้ มีอาการไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และไปพบแพทย์เพื่อตรวรวินิจฉัย และแยกตัวทันทีที่พบอาการ เพื่อไม่แพร่เชื้อโรคให้แก่ผู้อื่น
5.ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ ให้ทำความสะอาดวัสดุ/อุปกรณ์ เช่น ลูกบิดประตู          ราวบันได ลิฟต์ อุปกรณ์ในห้องประชุม โทรศัพท์สำนักงาน เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโดยให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือบ่อยขึ้น
6. การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น ลดระยะการออกจากบ้าน โดยใช้เวลานอกบ้านน้อยที่สุด เลือกช่วงวลาที่มีคนไม่แออัด ตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่เสมอ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ใส่หน้ากากอนามัยให้ติดเป็นนิสัย ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง    นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น
7. บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามประกาศและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก