นโยบาย ตั้ง2

นโยบายอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564

นโยบายอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

Healthy

  • ส่งเสริมให้ประชาชน มี Health Literacy เพื่อความเข้าใจในคุณค่าและมีความสามารถในการเลือกใช้การแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ
  • พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยที่ทันสมัยกลมกลืนในระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพที่ทั่วถึง โดยความเท่าเทียมสำหรับประชาชน

Wealthy

  • สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการการแพทย์แผนไทย สู่เวทีโลกด้วยภาพลักษณ์แห่งมาตรฐานและความปลอดภัย มีพื้นฐานทางวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้เพื่อการควบคุมคุณภาพภายใต้การขับเคลื่อนพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
  • บูรณาการการแพทย์แผนไทยสู่การขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านบุคลากร เช่น แพทย์แผนไทย หมอนวด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งการมี เมืองสมุนไพรเพื่อThai Traditional Medical Tour

Happy

  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากร
  • พัฒนาทักษะด้านการบริหารวิชาการ การวิจัย การจัดการความรู้ การประเมินผล
  • พัฒนาความรู้ สร้างโอกาสการเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ เชิงเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
  • เตรียมความพร้อมในทักษะด้านการบริหารระบบราชการเพื่อสร้างนักบริหารรุ่นใหม่
  • Work-life balance ภายใต้ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงและ IT disruption