ดร.พทป.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

ประวัติ

สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
โทรศัพท์มือถือ 086-328-9456
E-mail  suwanclinic@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำเร็จการศึกษา วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๑๙ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วท.บ. รุ่นที่๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ โปรแกรมสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำเร็จการศึกษา วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่น ๓ จากโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์) สำเร็จการศึกษาวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ใบอนุญาต (บ.ว.๑๓๒๗๒) ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
  ออกให้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓
 • ใบอนุญาต (บ.ภ.๑๓๙๖๙) ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
  ออกให้ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒
 • ใบอนุญาต (บ.ผ.๒๐๗๑) ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย
  ออกให้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓
 • ใบอนุญาต (บ.ป.๔๙) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ออกให้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔
 • ใบประกาศนียบัตร วิชาภาษาฮินดีและวัฒนธรรม ฮินดู จาก สถาบัน ฮินดี สันสถาน เมือง อัครา ประเทศ อินเดีย ปี 2539