เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในช่วงที่มีการระบาดของ Covid-19 ระลอก3

ในปัจจุบันการติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ได้ระบาดไปทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่มีคุณสมบัติจับผิวเซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้นง่ายขึ้น ส่งผลให้ระบาดได้รวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติ 1.7 เท่า และการที่ประเทศมีนโยบายสร้างสมดุลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปควบคู่กับการดูแลสุขภาพของประชาชน ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล และยังมีจำนวนผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังรอเข้ารับการรักษาตัว ในอนาคตหากมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากอาจต้องแยกตัวเอง (self-isolation) ออกจากครอบครัวและสังคมเพื่อดูแลตนเอง ทั้งนี้ประชาชนควรเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อ