2

การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับผู้เดินทางไป-กลับพื้นที่ระบาด

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด กระทรวงสาธารณสุข 27 กุมภาพันธ์ 2563

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางไปยังป ระเทศใด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศนั้นๆ ก่อน เพื่อวางแผนการเดินทาง เลื่อน หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดได้