คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

ประวัติ

แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา ลำดับชั้นที่หกในสายราชสกุลแพทย์ "ทินกร"

นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา(บุนนาค) เกิดที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เป็นบุตรคนที่หนึ่ง ในพี่น้องทั้งสิ้น ๓ คน ของนายมรุต ทินกร ณ อยุธยา(บุนนาค) และนางนลิน ทินกร ณ อยุธยา(สกุลเดิม วรรณนวล) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ ในสายราชสกุล “ทินกร” ซึ่งเป็นราชสกุลแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ลำดับชั้นที่ ๑-๗ ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องมามิขาดสาย จวบจนปัจจุบัน

ในลำดับสายสาแหรกแห่งราชสกุล "ทินกร" เป็นดังต่อไปนี้

ลำดับชั้นที่ ๑.
กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์พระองค์เจ้าทินกร ลำดับที่ ๓๕ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และลำดับที่ ๔ ในเจ้าจอมมารดาศิลา (ราชนิกุล ณ บางช้าง)

ลำดับชั้นที่ ๒.
หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ ทินกร แพทย์หลวงสำนักกรมหมอหลวงในพระบรมมหาราชวังและเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช(เป็นผู้พี่ของหม่อมเจ้าเจียก ทินกร) หัวหน้าแพทย์ไทยแห่งศิริราช,หัวหน้าอาจารย์แพทย์ไทยแห่งราชแพทยาลัย เป็นผู้รจนาคัมภีร์แพทย์หลายเล่ม เป็นแพทย์ฝ่ายไทยประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

ลำดับชั้นที่ ๓.
หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร รับราชการกรมแพทย์ทหารเรือ และเป็นแพทย์แผนไทยเป็นผู้ก่อตั้ง ร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร

ลำดับชั้นที่ ๔.
หม่อมหลวงอุทัย ทินกร รับราชการกระทรวงพระคลัง และรับช่วงกิจการร้านขายยาจากหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร ผู้เป็นบิดา

ลำดับชั้นที่ ๕.
นายมรุต ทินกร ณ อยุธยา รับราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ช่วยปรุงยาทำยาในสายราชสกุล ร่วมกับเรือโทหญิงปทัยทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา(พี่สาว) ซึ่งรับช่วงกิจการจากบิดาสืบมา

ลำดับชั้นที่ ๖.
นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา แพทย์แผนไทย และรับช่วงกิจการสืบต่อมาจนปัจจุบัน

ลำดับชั้นที่ ๗.
นายสัตถา ทินกร ณ อยุธยา ผู้รับช่วงกิจการและความรู้ในราชสกุลลำดับถัดไป

ต่อมาประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับช่วงกิจการของราชสกุลต่อจากเรือโทหญิงปทัยทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา ดำเนินกิจการผลิตยาแผนไทยในตำรับยาแห่งราชสกุล “ทินกร” และบัญชียาหลักแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูลประสิทธิ์จำกัด ปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐานการผลิต FMP จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับประเทศ รางวัล Prime Minister Award เป็นแพทย์แผนไทยประจำคลินิกการแพทย์แผนไทย หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร ทั้งสองสาขา (ซึ่งรับเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ)เพื่อจะฝึกฝนการเวชกรรมปฏิบัติวินิจฉัยจากคนไข้จริง อันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในวิชาแพทย์แผนไทยประการหนึ่ง

เกียรติคุณที่ได้รับ

ได้รับรางวัลแพทย์แผนไทยดีเด่น รางวัลกรมหลวงวงษาธิราชสนิท จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดี (ด้านการแพทย์แผนไทย) วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ที่ปรึกษาราชแพทย์วิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเป็นคณะทำงานให้กรมฯอีกหลายชุด
 • กรรมการสภาการแพทย์แผนไทยชุดแรกของประเทศ
 • อาจารย์ผู้บรรยายวิชาการแพทย์แผนไทยให้กับแพทย์แผนไทยทั้งประเทศ
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการวินิจฉัยโรค ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถูกส่งผ่านมาจากบรรพบุรุษให้กับบรรดานักศึกษาที่เล่าเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยในหลายสถาบัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แพทย์ของราชสกุลฝึกฝนการวินิจฉัยโรค,เวชกรรมปฎิบัติ เช่น
  • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ฯลฯ
 • เป็นที่ปรึกษาในด้านการแพทย์แผนไทย และนักแสดงรับเชิญ ละคร “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” ทางช่อง ๓ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการแพทย์แผนไทย ละคร “ลายกินรี” ทางช่อง ๓
 • นอกจากนั้นยังจัดรายการโทรทัศน์ และวิทยุให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบไทยแต่ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และผดุงรักษาไว้ซึ่งสมบัติของชาติมิให้สูญหายไปดังต่อไปนี้
  • รายการหยิบมาเล่าเอามาฝาก สุขภาพดี วิถีไทย ทางสถานีวิทยุ Fm0
  • รายการ Discover Helth Trip ทางช่อง 9 Family
  • รายการทีวีอีกมาก เช่น รายการคุณพระช่วย
 • นำศิษย์แพทย์ออกบริการกับประชาชนโดยทั่วไป เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และศิษย์ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาอีกด้วย
 • ให้ความรู้กับประชาชนผ่านทางเฟสบุ๊ค มีเพื่อนและผู้ติดตามกว่าหนึ่งหมื่นสามพันคน และเพจอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา อีกหนึ่งหมื่นสองพันคน เพจเกี่ยวกับอาหารไทยเป็นยาอีกสามพันกว่าคน
 • ได้แต่งตำราในความรู้การแพทย์แผนไทยไว้รอการตีพิมพ์ อาทิ
  • หนังสือ “กัญชาที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย” (ตีพิมพ์แล้ว)
  • หนังสือ “หลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนไทย ในราชสกุลทินกร” (ตีพิมพ์แล้ว)
  • ตำรา “พื้นฐานหัตถเวชศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย”
  • ตำรา “พื้นฐานเภสัชศาสตร์ไทย” ในองค์ความรู้ของราชสกุลทินกร
  • ตำรา “อสุรินญญาณธาตุ-อภิญญาณธาตุ” และจักรราศีสมุฏฐานในองค์ความรู้ของราชสกุลทินกร
  • ตำรา Thai Wellness Knowledge DINAKARA ROYAL FAMILY
  • หนังสือ “อาหารไทยเป็นยาไทย” โดยแพทย์แผนไทย
  • หนังสือ “สำรับอาหารคาว-หวาน ของหมอไทย”

ความตั้งใจอันแรงกล้าประการหนึ่งคือ แพทย์ไทย หมอไทย ยาไทย องค์ความรู้แห่งบรรพชนไทย ต้องได้รับการสืบต่อมิให้สูญสิ้นไป เพราะศาสตร์โบราณนี้อยู่เคียงข้างดูแลประชาชนมาตลอดเกือบพันปี ความรู้มากมายแห่งราชสกุล”ทินกร” ต้องมอบคืนให้แก่แผ่นดิน ผ่านการสอนสั่งศิษย์ให้สำเร็จเป็นหมอไทยที่มีคุณภาพและจริยาแพทย์ครบตามธรรมเนียมไทย เป็นอาชีพเลี้ยงตน เป็นหมอของประชาชน และเป็นทรัพย์อันมีค่ายิ่งของแผ่นดิน สืบต่อไป