dsfd

โครงการคนไทยรักกันให้โลกอิจฉา กับพระธรรมคำสอน

โครงการคนไทยรักกันให้โลกอิจฉา จากที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและตามรอยพระพุทธองค์และการศึกษาพุทธศาสนาเชิงวิทยาศาสตร์โดยเทคโนโลยีควอนตัมหลักการพุทธะศาสนาเป็นหลักเหตุและผลเป็นหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของ จิต จิตคนเรามี จิตใต้สำนึก จิตสำนึกและจิตเหนือสำนึก เรื่องของมิติในสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้โดยถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราจะมองโลกแต่สามมิติสิ่งที่เราเห็นด้วยความสามารถของเราสามารถมองเห็นและเข้าใจได้แก่สามมิติแต่ถ้าเรานั่งสมาธิปฎิบัติธรรมและมีจิตที่ว่างเปล่าเราจะเข้าใจเรื่องของ มิติที่ห้าซึ่งเราจะต้องมีความเข้าใจเชิงพุทธะศาสนาที่ว่าตัวกูก็ยังไม่ใช่ของกูทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเกิดและดับถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตสมาธิและมิติตามรอยพระพุทธศาสนาผู้ที่ปฏิบัติสมาธิจะเข้าใจมีความปิติตื่นรู้ชีวิตของเราจะตื่นรู้และมีความเข้าใจมีสติมี ทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นความว่างเปล่าการที่เราได้เกิดเป็นคนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราสามารถทำบุญทำกุศลได้รู้จักการให้รู้จักความรักชีวิตเราจะมีแต่ความปิติ เมื่อท่านตื่นรู้ (คำว่าพุธโธ ผู้ตื่นรู้การเบิกบาน) หลักพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจเรื่อง การตื่นรู้ การนั่งสมาธิ เหมือนที่ หลวงปู่มั่นสอนให้นั่งพุทโธ อาจารย์ปราโมทย์ได้สอนให้รู้ทันจิต หลวงพ่อพุธ สอนให้กล่าวคำว่าพุธโธ นั่นหมายความให้เราตื่นรู้และเบิกบาน เข้าใจหลักธรรมชาติ ธรรมะคือธรรมชาติ
เริ่มจากการปฎิบัติศีลแล้วเราจะเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา