355021817_819480989639756_8493066328597853798_n

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม ได้มีโอกาศมาเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทาง คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม ได้มีโอกาศมาเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือ การกำหนดหัวข้อ MOU(บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานด้านวิชาการ) เนื่องจากทั้ง สองหน่วงงาน มีความคิดเห็นและความต้องการตรงกัน ที่จะ สร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิต ผู้เรียนที่มีสมรรถนะตอบโจทย์สถานประกอบการด้านสุขภาพ ร่วมกันพัฒนางานวิชาการ นวัตกรรมและสุขภาพความงาม ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เท่าทันยุคสมัยและอนาคต อีกทั้งยังได้พูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมในการรักษาของทางศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เพื่อร่วมกันพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์