กัญชง กัญชา

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังได้รับการกล่าวถึงจากคนทั่วโลกในขณะนี้ สำหรับประเทศไทย กัญชาเป็นพืชท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย มีการใช้กัญชารักษาโรคมาเนิ่นนาน จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ในโอกาสที่ประเทศไทยได้ปลด “พืชกัญชา” รวมทั้ง “กัญชง” ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพอย่างเหมาะสม จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ป่วยในการใช้กัญชาเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างปลอดภัยใน 4 อาการพื้นฐาน ได้แก่ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวด และอาการทางผิวหนัง โดยครอบคลุมตั้งแต่การปลูก การแปรรูป สกัดใช้เบื้องต้นและการติดตามผลการใช้

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังได้รับการกล่าวถึงจากคนทั่วโลกในขณะนี้ สำหรับประเทศไทย กัญชาเป็นพืชท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย มีการใช้กัญชารักษาโรคมาเนิ่นนาน จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ในโอกาสที่ประเทศไทยได้ปลด “พืชกัญชา” รวมทั้ง “กัญชง” ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป Read more

ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง อย่างกว้างขวาง พบสารสำคัญทางยาในกัญชาหลากหลายชนิด ทำให้ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกัญชาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ทั้งนี้สถาบันกัญชาทางการแพทย์จะปรับปรุงเนื้อหาของข้อมูล เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลสุขภาพตามองค์ความรู้ที่มีเพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้ป่วยที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวสาร กัญชา กัญชง