เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

ข้อปฏิบัติตนสำหรับผู้รับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ

ข้อปฏิบัติตนสำหรับผู้รับบริการ คลินิกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  1. ก่อนเข้ารับบริการต้องผ่านการวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5c
  2. ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ/ไม่ปิดบังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจำตัว การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น
  3. สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่รับบริการ
  4. ล้างมือด้วยสบู่/Alcohol gel 70% ทุกครั้ง ก่อนและหลังเข้ารับบริการ
  5. นั่งห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
  6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จำเป็น เช่น ประตู ราวจับ เป็นต้น