Untitled-1

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์

ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสารารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ช่วงเสวนา ”การเสวนา การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด"
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสารารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ช่วงเสวนา ”การเสวนา การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”

Share this post