4

การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัย และการทาลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของบ้าน ที่มีผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต

Share this post