0307BBB4-4F64-4A47-80E2-6A625CA863E8

การดูแลสุขภาพช่วง Covid-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การดูแลสุขภาพช่วง Covid-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หลักธรรมมานามัย การป้องกันตนเอง (Prevention), การบริบาลรักษา (Supportive treatment), การฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพ (Rehabilitation & Health Promotion) กายานามัย ดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยแนะนำให้เลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, ก้าวตา-ก้าวเต้น, ก้าวม้า-ก้าวสูง, ทำท่ากายบริหาร, ฤาษีดัดตน