เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px) (500 × 300px) (750 × 450px)

กัญชา กัญชง ที่ผลิตในประเทศ ส่วนไหนเป็น ไม่เป็นยาเสพติด ตามประกาศ สร.

 • กัญชา กัญชงที่ผลิตในประเทศ ส่วนไหนเป็น – ไม่เป็นยาเสพติด ตามประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563
 • ช่อดอก : เป็นยาเสพติด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตสารสกัด
 • เมล็ดกัญชา : เป็นยาเสพติด ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์
 • เมล็ดกัญชง : น้ำมันและสารสกัด จากเมล็ดกัญชง ไม่เป็นยาเสพติf ใช้เป็นเมล็ดพันธ์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง
 • สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2% : ไม่เป็นยาเสพติด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร ,สมุนไพรและเครื่องสำอาง
 • เปลือก : ลำต้น เส้นใย ไม่เป็นยาเสพติด ใช้ศึกษาวิจัย / ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ , ยานยนต์ ,กระดาษ
 • ใบจริง/ใบพัด : ไม่เป็นยาเสพติด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง
 • ราก : ไม่เป็นยาเสพติด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง
 • กิ่ง ก้าน : ไม่เป็นยาเสพติด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา ,อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง
 • กากจากการสกัด : ต้องมี THC ไม่เกิน 02 % ไม่เป็นยาเสพติด
 • ส่วนต่าง ๆ ของกัญชา กัญชง ต้องได้จากการปลูกหรือผลิตโดยผู้รับอนุญาตตามกฎหมาย