1371748

กัญชา กัญชงที่ผลิตในประเทศ ส่วนไหนเป็น – ไม่เป็นยาเสพติด ตามประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

กัญชา กัญชงที่ผลิตในประเทศ
ส่วนไหนเป็น – ไม่เป็นยาเสพติด
ตามประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563

– ช่อดอก
เป็นยาเสพติด ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตสารสกัด

– เมล็ดกัญชา
เป็นยาเสพติด ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์

– เมล็ดกัญชง
น้ำมันและสารสกัด จากเมล็ดกัญชง
ไม่เป็นยาเสพติด
ใช้เป็นเมล็ดพันธ์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง

-สารสกัด CBD และต้องมี THC ไม่เกิน 0.2%
ไม่เป็นยาเสพติด
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร ,สมุนไพรและเครื่องสำอาง

-เปลือก ลำต้น เส้นใย
ไม่เป็นยาเสพติด
ใช้ศึกษาวิจัย / ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ , ยานยนต์ ,กระดาษ

– ใบจริง/ใบพัด
ไม่เป็นยาเสพติด
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง

– ราก
ไม่เป็นยาเสพติด
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา , อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง

– กิ่ง ก้าน
ไม่เป็นยาเสพติด
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ / ศึกษาวิจัย / ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ยา ,อาหาร , สมุนไพรและเครื่องสำอาง

– กากจากการสกัด
ต้องมี THC ไม่เกิน 02 %
ไม่เป็นยาเสพติด

ส่วนต่าง ๆ ของกัญชา กัญชง
ต้องได้จากการปลูกหรือผลิตโดยผู้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ อย. https://www.fda.moph.go.th

Share this post