เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส Covid-19

กลุ่มเสี่ยงที่ควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้สัมผัสอาหาร, บุคลากรในโรงพยาบาล, ผู้ที่ต้องสัมผัสกับสัตว์ป่าที่มีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม, ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ, ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถร่วมบริการ รถตู้โดยสาร, ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง