เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

กฎกระทรวงกัญชง 63 ทำอะไรได้บ้าง

  • ปลูก : คนไทยทุกคนปลูกได้ ขออนุญาตที่ อย. หรือ สสจ. ที่แปลงปลูกตั้งอยู่
  • ใช้ประโยชน์ : ทำได้ทุกอย่าง แปรรูป/ ขาย/ รักษาโรค/ ศึกษาวิจัย/ เป็นมล็ดพันธุ์รับรอง/ใช้เส้นใยตามวิถีชีวิต/ ประโยชน์ทางราชการ
  • ผลิตภัณฑ์ : อาหาร ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร เสื้อผ้า เสื้อเกราะ กระดาษ ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องขอเลข อย. ก่อนขาย
  • นำเข้า/ส่งออก : ติดต่อที่ อย. การส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศปลายทางด้วย

มีผลใช้บังคับ 29 ม.ค. 64 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration