25-1609730498

กฎกระทรวงกัญชง 63…ทำอะไรได้บ้าง

กฎกระทรวงกัญชง 63…ทำอะไรได้บ้าง

ปลูก
– คนไทยทุกคนปลูกได้ ขออนุญาตที่ อย. หรือ สสจ. ที่แปลงปลูกตั้งอยู่
ใช้ประโยชน์
– ทำได้ทุกอย่าง แปรรูป/ ขาย/ รักษาโรค/ ศึกษาวิจัย/ เป็นมล็ดพันธุ์รับรอง/ใช้เส้นใยตามวิถีชีวิต/ ประโยชน์ทางราชการ
ผลิตภัณฑ์
– อาหาร ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร เสื้อผ้า เสื้อเกราะ กระดาษ ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องขอเลข อย. ก่อนขาย
นำเข้า/ส่งออก
– ติดต่อที่ อย. การส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศปลายทางด้วย
มีผลใช้บังคับ 29 ม.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

Share this post